vyhl. c. 341/2002 Sb

Moderátor: dako

dako
Administrátor
Příspěvky: 994
Registrován: sob 29. srp 2009 14:40:25
Bydliště: Ostrava!!!
Kontaktovat uživatele:

vyhl. c. 341/2002 Sb

Příspěvekod dako » pon 17. říj 2011 9:37:15

Vynatek z teto vyhlasky tykajici se provozu CNG vozidel:

§ 19

Provoz vozidel poháněných zkapalněným ropným
plynem nebo stlačeným zemním plynem
(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1) Při provozu a obsluze vozidel poháněných zkapalněným
ropným plynem (dále jen "LPG") nebo stlačeným zemním plynem (dále
jen "CNG") musí provozovatelé dodržovat tyto podmínky:
a) při úniku plynu a poruše plynového zařízení musí být neprodleně
uzavřeny uzavírací ventily tlakových nádob,
b) uzavírací ventily musí být uzavřeny i po ukončení pracovní
směny vozidla, pokud nejsou zajištěny samočinně,
c) v kabině vozidla při plnění tlakových nádob, ošetřování
a údržbě vozidla je zakázáno kouřit a zacházet s otevřeným
ohněm, u vozidel vybavených nezávislým topením musí být toto
mimo provoz,
d) obsah plynových nádob je dovoleno vypouštět jen do volného
prostoru, kde nehrozí vznícení vypouštěného plynu, nebo do
nádob k tomu určených,
e) je zakázáno vjíždět do uzavřených skladovacích, garážních
a obdobných prostorů, u nichž není výslovně povolen vjezd
vozidel poháněných LPG nebo CNG,
f) tlakové nádoby na vozidle nesmí být vystaveny působení vnějších
zdrojů tepla,
g) v případě, že v průběhu jízdy (provozu) vozidla vznikne závada
uvedená v § 20 odst. 2, musí být vozidlo ihned odstaveno
a učiněna bezpečnostní opatření.

(2) V návodu k obsluze vozidla poháněného LPG nebo CNG musí
být uvedeno upozornění, aby řidiči a jiné osoby obsluhující
vozidlo byly seznámeni s podmínkami uvedenými v odstavci 1,
s bezpečnostními pokyny a s návodem postupu v případě dopravní
nehody. Vozidlo poháněné LPG nebo CNG, jakož i vozidlo
s vestavěným plynovým zařízením sloužícím k jiným účelům než
k pohonu musí být opatřeno nálepkou umístěnou na zadní části
vozidla v pravém horním, popřípadě dolním rohu s nápisem "LPG"
nebo "CNG".

§ 20

Technická nezpůsobilost plynového zařízení
(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1) Při zjištění závady plynového zařízení provozovatel musí
vyřadit ihned toto zařízení z provozu.

(2) Za závady plynového zařízení se pokládá
a) unikání plynu z kterékoliv části plynového zařízení a porucha
odvětrávacího systému,
b) trvalé odpouštění plynu pojistnými ventily,
c) trhlina nebo poškození, které by mohly způsobit unikání plynu,
d) porucha redukčního zařízení, regulátoru tlaku, směšovače nebo
vstřikovacích ventilů, tlakoměru, uzavíracích nebo zpětných
ventilů a upevnění nádob,
e) dochází-li k průtoku plynu do směšovače nebo vstřikovacích
ventilů při vypnutém motoru,
f) překročení přípustných limitů znečišťujících látek ve
výfukových plynech.

(3) Plynový pohon musí být vyřazen z provozu, jestliže není
provedena periodická zkouška tlakových nádob nebo byl vyměněn
schválený díl systému za neschválený.


Příl.1

Technické požadavky na konstrukci vozidel kategorií M, N
a O a přehled homologačních předpisů EHK a směrnic EHS/ES
vztahující se na vozidla všech kategorií

1. Tato příloha platí pro všechna vozidla kategorií
M a N poháněná spalovacím motorem nebo elektromotorem, určená
k užívání na pozemních komunikacích, ať již dokončená, nebo
nedokončená, která mají největší konstrukční rychlost přesahující
25 km.h-1 a pro vozidla kategorií O, ať již dokončená nebo
nedokončená. Pro vozidla, která mají největší konstrukční rychlost
nejvýše 25 km.h-1, určí schvalovací orgán podle případu rozsah,
který z požadavků této přílohy se uplatní na tato vozidla.

Tato část vyhlášky platí rovněž pro všechny systémy vozidel,
samostatné technické celky a konstrukční části namontované na výše
uvedených vozidlech nebo určené k montáži na tato vozidla. Pro
vozidla kategorií M, N, O platí homologace a schválení podle
tabulky v čl. 2. Ke schválení typů vozidel zvláštního určení platí
homologace a schválení podle tabulek v čl. 22 (vozidla jsou
definována v příslušných tabulkách).

Pro vozidla kategorií M, N, L, O, T a S platí homologační
předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů
a technické dokumenty (směrnice, rozhodnutí a nařízení) Evropského
společenství, které tvoří předpisovou základnu. Pokud není u názvu
technického předpisu uvedena kategorie vozidla, jedná se
o předpis, který se vztahuje na všechny kategorie vozidel.

PŘEDPISY EHK/OSN

110 Zvláštní konstrukční části pro vozidla s pohonem na zkapalněný ropný plyn (CNG) - pozn. zde je to doslava opsane, ale tak to tam je

Technické požadavky na vozidla poháněná stlačeným plynem

37. Zařízení pro pohon CNG znamená soubor všech částí na
vozidle, které slouží k funkci pohonu motoru CNG, zejména části
pro plnění, nádrže nebo lahve, potrubí, hadice, armatury, všechny
ventily, směšovače nebo vstřikovací ventily, regulační,
zajišťovací a řídící orgány.

38. Části zařízení pro pohon CNG, které jsou předmětem
předpisu EHK č. 110
, musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby
splňovaly podmínky stanovené tímto předpisem a musí být podle něj
homologovány pro vozidla nově schvalovaná od 1.11.2001, pro
všechna nově registrovaná od 1.11.2003.

39. Použití, zástavba a funkce zařízení pro pohon CNG na
vozidle musí splňovat ustanovení
a) pro schválení typu vozidla nebo přestavby typu vozidla
kategorií M, N technického předpisu EHK č. 110 a této vyhlášky,
b) pro individuální schválení jednotlivého vozidla nebo přestavby
jednotlivého vozidla podle této vyhlášky.

40. Emise znečišťujících látek ve výfukových plynech
u vozidel poháněných CNG nesmí překročit hodnoty stanovené
technickými předpisy podle této přílohy, čl. 2, bod 2 nebo 41
tabulky, pokud není technickými předpisy uvedenými v čl. 37
stanoveno jinak.

41. Pro schválení způsobilosti typu vozidla nebo přestavby
typu vozidla (hromadné přestavby) poháněného motorem pracujícím
s CNG musí být splněny podmínky čl. 36 a čl. 37 písm. a) a dále
podmínky stanovené pro schválení technické způsobilosti typu dané
kategorie vozidla podle příslušného ustanovení této přílohy.

42. Pro schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla
nebo přestavby jednotlivého vozidla poháněného motorem pracujícím
s CNG musí být splněny podmínky podle čl. 36 a čl. 37 písm. b)
této přílohy a dále podmínky stanovené pro schválení technické
způsobilosti jednotlivého vozidla dané kategorie.

49. Pokud výrobce nádrže nestanoví jinak, je životnost nádrže
na LPG 10 let a nádrže nebo lahve na CNG 15 let.
Vyhlaska c. 283/2009 Sb. ,ktera novelizuje tuto vyhlasku neni v danych bodech dotcena. Pokud jsem neco prehlidl, muzete me opravit :)

Zpět na „Normy a Vyhlášky“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host